Quan trắc - Tư vấn môi trường

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Lọc nước sinh hoạt biến nước giếng khoan, nước ao hồ, nước sống suối, … trở thành nước ăn uống phục vụ cho sản xuất, phục vụ cho chăn nuôi gia súc, gia cầm hoặc biến nước máy trở thành nước ăn uống chất lượng cao. Nước sau khi lọc đạt tiêu chuẩn quy chiếu theo QCVN 02:2009/BYT.

0972.440.799